എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
THRISSUR, KERALA, India
ഉടഞ്ഞ കുപ്പിവളകള്‍ തിരഞ്ഞു നടന്നൊരീ നനുത്ത വഴിയോരങ്ങളില്‍ പറയാന്‍ മറന്നതെന്തോ ബാക്കിയാകുന്നുവോ ... നിന്‍റെ മൌനങ്ങളെ തേടുന്ന വിപഞ്ചിക മാത്രമാണ് ഇന്നു ഞാന്‍ ‍...

2013, ഫെബ്രുവരി 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

bm{Xmsamgn...
CXv F\nçw \n\çanSbnse Ahkm\s¯ hcnIÄ....
hcnIÄ¡¸pdw hmçIÄ BßlXy sN¿pì.
..
AXp am{Xamé Ahkm\w.
.
s]mêfpIÄ AdnbmsX Ahsb´p sN¿m³.
.
\ã§Ä HmÀaIfn am{XsamXp§s«.
..
Im¯p\n¡m³ F\n¡dnbnÃ.
..
Xncn¨p \S¡mëw.
..
C¶seIfnse CS¯mhf§Ä HäpsImSp¡mXncn¡s«.
...
]Icw Xcm³ \µn am{Xw `m¡nbmæì.
..
CXp bm{Xmsamgnbpw.
...